Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van G. van Beek & Zn. Totaalproject B.V. (hierna: Van Beek), gevestigd te Barneveld aan het Koopmansgoed 8. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer 08080631.

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en uitvoeringen van werk, afkomstig van, gesloten met of uitgevoerd door Van Beek. Offertes worden, tenzij anders bepaald, gedurende één maand gestand gedaan.

2. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen. Verwijzing van derden naar hun standaardvoorwaarden leidt, behalve in geval van uitdrukkelijke schriftelijke akkoordverklaring daarmee, niet tot toepassing daarvan. 

Bewijs van bestaan van overeenkomsten

3. Overeenkomsten zullen slechts gelding hebben en voor ons bindend zijn voor zover door ons schriftelijk aanvaard en of bevestigd. Tevens wordt het bestaan van overeenkomsten aangenomen, wanneer door ons terzake een gedane betaling is geaccepteerd, door ons levering is geschied en, in geval van verkoop uit depot, het door afnemer verschuldigde door ons is gefactureerd. Mondeling, niet middels een der bovenstaande daden onzerzijds gesloten of bevestigde overeenkomsten of gedane aanbiedingen, zijn slechts bindend voor partijen, wanneer wij niet binnen 14 dagen na daartoe strekkende schriftelijk en aangetekend aan ons verzonden sommatie, de verbondenheid daarvan, schriftelijk en bij aangetekend schrijven zullen hebben ingeroepen.

Prijzen

4. De koopprijs van goederen omvat, onverminderd het bepaalde in artikel 5, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van verpakking, het transport en de aflevering te plaatse door de koper binnen Nederland aangegeven voor zover niet anders is aangegeven. Tenzij anders overeengekomen omvat de koopprijs van goederen niet de installatiekosten. De koopprijs van diensten, inclusief reparatiewerk, omvat de prijs voor de materialen, de uren, het transport, belastingen en andere heffingen.

5. Prijsverhogingen ten gevolge van optredende koersverschillen, getroffen overheidsmaatregelen, verhoging van rechten, accijnzen, douane- of vrachttarieven zullen door Van Beek worden doorberekend tot het moment van levering of, zoveel eerder, tot het moment dat de levering plaats had moeten vinden. Verhoging van de kostprijs tengevolge van het feit dat materialen, met name de door de leverancier te leveren huisvesting voor kalveren en het daarin te verwerken hout, staal en aluminium, in prijs stijgen, kan door de verkoper worden doorberekend voor zover bedoelde materialen meer dan 10 % in prijs zijn gestegen ten opzichte van de prijs welke gold ten tijde van het uitbrengen van de offerte of indien dat niet is gebeurd, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Levering

6. Als plaats van levering geldt de door de afnemer aangewezen plaats. Bij onvermeld blijven daarvan zal als plaats gelden de plaats waar de afnemer zijn bedrijf heeft. De plaats van levering dient in alle gevallen goed bereikbaar te zijn per vrachtwagen via een verharde weg.

7. Als termijn van levering geldt de overeengekomen leveringstermijn of zoveel eerder als wij tot levering of beschikbaarstelling tot in ontvangstname door de afnemer overgaan, waarbij de afnemer tot in ontvangstname verplicht zal zijn. Overmacht tot in ontvangstname is uitgesloten weshalve de opdrachtgever alsdan (wanneer hij weigert tot in ontvangstname over te gaan) eveneens het volledige factuurbedrag zal dienen te betalen.

8. In geval van niet levering, niet tijdige of onjuiste levering, hoe ook, zullen wij tot generlei verplichting tot vergoeding van door de opdrachtgever geleden of te lijden schade gehouden zijn, indien wij alsnog binnen één maand na daartoe strekkende schriftelijke sommatie, tot een juiste en volledige levering overgaan.

9. Wanneer een dergelijke, onder artikel 8 bedoelde, levering binnen bovenstaande termijn van één maand niet mogelijk of uitgevoerd is, zullen wij behoudens overmacht schadeplichtig zijn. Wij zullen deze verplichting tot vergoeding van de schade geacht worden te hebben voldaan, door betaling aan de opdrachtgever van de werkelijk geleden schade, welke een bedrag van 15 % van de koopsom niet te boven zal kunnen gaan. Voor zijn gevolgschade zijn wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk behoudens in de gevallen dat Van Beek grove nalatigheid of grove schuld kan worden verweten. In dat geval zal eveneens nimmer een hogere schade behoeven te worden vergoed dan een bedrag gelijk aan 15 % van de koopsom. Hierbij wordt aangetekend dat de maximaal op de grond van dit artikel te vergoeden schade (derhalve voor gevolgschade en andere schade) nimmer meer zal kunnen bedragen dan 25 % van de overeengekomen koopsom.

Eigendomsovergang en risico

10. Behoudens het hierna gestelde zal de eigendom en het risico voor goederen op koper overgaan bij aflevering van de goederen. Onder aflevering wordt tevens verstaan het afzenden van goederen naar de koper. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat in dit verband onder aflevering niet wordt verstaan het gereedkomen van de installatiewerkzaamheden.

11. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten (waaronder begrepen arbeidsloon en installatiekosten ed.) heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld, behoudt Van Beek zich de eigendom van goederen voor. Als er gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen of reeds aangevangen nog niet voltooide installatiewerkzaamheden te staken, totdat de koper zekerheid tot betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade. Als de verkoper verzoekt de aflevering uit te stellen, zullen deze goederen eigendom blijven van de verkoper.

12. De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht van de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen te voldoen (danwel verhinderd word voorbereidende werkzaamheden uit te voeren) ten gevolge van oorlog, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfszetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, belemmeringen in het verkeer in de ruimste zin des woords, weersomstandigheden, het gedwongen stop zetten van installaties of andere onheilen van welke aard dan ook, alles zowel in het bedrijf van verkoper als van derden van wie de verkoper de benodigde grondstoffen of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts, voor alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van de verkoper ontstaan. Indien door overmacht als hiervoor bedoeld, de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel de koper als de verkoper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van door hem gemaakte onkosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien de overmacht de resterende levering meer dan drie maanden vertraagt, de bevoegdheid om, hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom (inclusief bijkomende kosten) te voldoen, hetzij de koopovereenkomst voor het reeds afgeleverde gedeelte als ontbonden te beschouwen onder de verplichting de geleverde goederen te retourneren in dezelfde conditie als waarin deze werden geleverd, een en ander voor rekening en risico van de koper en voor zover de koper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

13. Tenzij anders overeengekomen wordt, blijven de afkomende materialen, tekeningen en overige geleverde zaken eigendom van Van Beek.

Betaling

14. De koper is verplicht de koopprijs te voldoen binnen 10 dagen na de factuurdatum. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering brengen. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de koper aansprakelijk voor de door Van Beek geleden schade, onder meer bestaande uit winstverderving, transportkosten en de kosten van ingebrekestelling. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot (buiten)ge-rechtelijke maatregelen moet overgaan, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen minimaal 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 113,45.

15. Indien overeengekomen tussentijdse betalingsverplichtingen niet worden nageleefd, zijn wij bevoegd het werk stil te leggen indien de opdrachtgever schriftelijk in verzuim is gesteld. Het stilleggen van het werk laat onverlet het recht op schadevergoeding in verband met door ongeleden schade, gemaakte onkosten en gederfde rente.

Reclames

16. Reclames betreffende de uitvoering van een order en of kwaliteit van geleverde goederen moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven, bij Van Beek zijn ingediend. Na afloop van genoemde termijn is elk recht op reclame automatisch vervallen.

17. Betreft de reclame zichtbare of anderszins waarneembare gebreken, welke eerst later kunnen blijken, dan kan het reclamerecht nog geldend worden gemaakt binnen acht dagen na de dag dat het gebrek en of de afwijking de koper is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken. Na afloop van een jaar na factuurdatum zijn wij echter niet meer gehouden enige klacht, van welke aard dan ook, in behandeling te nemen. Meer algemeen geldt dat wij nimmer een groter reclamerecht erkennen dan wij, ter zake van geleverde producten, bij eigen leveranciers kunnen claimen.

18. Is terecht van reclamerecht gebruik gemaakt, dan zal ingevolge het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden tot een juiste uitvoering van de overeenkomst worden overgegaan.

Annulering / ontbinding

19. Ingeval van ingebreke blijven van koper ten aanzien van enige jegens Van Beek aangegane verplichting, aanvraag van zijn surséance van betaling, zijn faillissement of liquidatie van zijn onderneming of filiaal, is Van Beek gerechtigd de lopende overeenkomsten te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder dat koper recht heeft op schadevergoeding.

Bijzondere bepalingen installatiewerk en aangenomen werk

20. Voor zover hierna bepalingen worden opgenomen welke strijdig zijn met de bepalingen onder artikel 1 tot en met 19 van de voorwaarden, is de inhoud van bepalingen onder 1 tot en met 19 bepalend voor de uitleg van overeenkomsten.

21. Alle aanbiedingen geschieden uitsluitend schriftelijk volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving van het te maken werk, eventueel met tekeningen. Zowel de omschrijving als de eventuele tekeningen zijn voor beide partijen bindend. Tenzij anders overeengekomen is Van Beek gehouden aanbiedingen gedurende 1 maand gestand te doen onverminderd het bepaalde onder artikel 5 en artikel 25 van deze algemene voorwaarden. Tekeningen blijven eigendom van Van Beek evenals de daarop berustende auteursrechten. Aanbiedingen welke niet schriftelijk zijn gedaan vallen niet onder aangenomen werk.

22. Wij verplichten ons het aangenomen werk naar bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Zo spoedig mogelijk na de opdracht vangen wij, in overleg met de opdrachtgever, met de werkzaamheden aan en zullen wij voor een geregelde voortgang van de werkzaamheden zorgdragen.

23. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, gas, water en licht en opslagruimte voor materialen beschikbaar te stellen. Voorts zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat bij de aanvang van de werkzaamheden de gebouwen waar de installatie plaats moet vinden zodanig ontruimd zijn dat de werkzaamheden onmiddellijk kunnen aanvangen. Tenzij anders is overeengekomen, is de regeling van het werk aan de opdrachtnemer voorbehouden. Indien de opdrachtgever na de aanbieding welke is aanvaard, bepaalde additionele wensen met betrekking tot de uitvoering kenbaar maakt, geven deze recht op verrekening.

24. Schadeaansprakelijkheid onzerzijds wordt alleen erkend voor schade aan het werk, materieel of materiaal, alsmede aan het werk en of de eigendommen van de opdrachtgever en of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van ons of van hen die door ons tewerkgesteld zijn op de aan ons opgedragen werken. Alle overige schades aan het werk en of eigendommen van de opdrachtgever en of derden zijn voor rekening van de opdrachtgever en geven ons zonodig recht op schadevergoeding. De opdrachtgever verplicht zichzelf derhalve alle voorzieningen te treffen teneinde schade als gevolg van de werkzaamheden te beperken terwijl hij zichzelf voorts verplicht de inhoud van deze bepaling kenbaar te maken aan elke derde welke hij op het werk toelaat.

25. Indien na het tijdstip van aanbieding door overheid of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verplichtingen, heeft elk der partijen het recht verrekening te verlangen. Wijzigingen in de opdracht en meer en minderwerk worden berekend.

26. De opdrachtgever is bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of tijdig geheel of gedeeltelijk stil te leggen onder gelijktijdige aanbieding van:

- voor wat betreft het annuleren een betaling van de reeds uitgevoerde werkzaamheden alsmede 25 % van de aanneemsom berekend over het nog niet uitgevoerde gedeelte van de aannemingsovereenkomst als een vergoeding voor gederfde winst;

- voor wat betreft het geheel of gedeeltelijk tijdelijk stil leggen een betaling van de reeds uitgevoerde werkzaamheden alsmede 10 % van de aanneemsom berekend over het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst als vergoeding voor de gemaakte kosten.

Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle uit stillegging voortvloeiende schade waaronder de wijziging in lonen en materialenprijs te vergoeden.

27. Tenzij anders overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en
verwerkt.

28. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip dat het afgeleverde werk in gebruik kan worden genomen. Gedurende 8 dagen na dit tijdstip kan de opdrachtgever verbetering verlangen van gebreken met betrekking tot de installatie welke aan onze schuld of nalatigheid te wijten zijn en voor zover deze binnen genoemde termijn bij aangetekend schrijven en gemotiveerd aan ons bekend zijn gemaakt. Indien een bepaalde termijn van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien zich de omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden.

29. Indien ter zake van het aangenomen werk betaling in termijnen is overeengekomen, dient betaling te geschieden uiterlijk acht dagen nadat het bedrag opvorderbaar is geworden. Bij tussentijdse niet nakoming van betalingsverplichtingen, kan het werk worden stilgelegd zonder dat hierdoor enige schadevergoedingsplicht voor de opdrachtnemer uit voort kan vloeien. Voorts laat de stillegging onverlet het recht schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. Voor de overige gevallen gelden de betalingstermijnen als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. Reclames kunnen worden ingediend binnen 8 dagen na het in artikel 28 genoemde opleveringstijdstip. De procedure genoemd in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing. Het indienen van reclames of bezwaren schorst de betalingsverplichting niet. Bij het niet nakomen van welke betalingsverplichting dan ook is het bepaalde in artikel 4 van overeenkomstige toepassing.

30. Voor zover nodig word bepaald dat de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 en bij de uitleg en uitvoering van aannemingsovereenkomsten van overeenkomstige toepassing geacht zijn en geacht worden herhaald en ingelast te zijn.

Geschillen

31. Alle geschillen zowel over de uitleg van elke bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden als wel over de juridische of feitelijke aspecten van overeenkomsten gesloten onder beding van de leveringsvoorwaarden onder artikel 1 tot en met 30 zullen in eerste instantie in der minne worden opgelost. Bij blijvende onenigheid zal een geschillencommissie worden benoemd welke een bindende beslissing geeft onder veroordeling van kosten van de in ongelijk gestelde partij. Deze commissie bestaat uit drie personen en wordt als volgt samengesteld: beide partijen benoemen één lid van de commissie waarna de aldus benoemde leden een derde persoon aanwijzen. De geschillencommissie doet na hoor en wederhoor, uitspraak met meerderheid van stemmen. De inning van geldvorderingen als bedoeld in artikel 125k tot en met 125v Burgerlijke Rechtsvordering kunnen niet worden voorgelegd aan de hiervoor bedoelde geschillencommissie.

32. Van Beek kiest voor de tenuitvoerlegging van door hen gesloten overeenkomsten, voor gerechtelijke geschillen ter zake van deze algemene leveringsvoorwaarden en voor elk geschil tussen partijen, hoe dan ook, domicilie aan het Koopmansgoed 8 te Barneveld. Op al onze overeenkomsten zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.